Οικογενειακά επιδόματα: Πόσα χρήματα θα εισπράξετε ανάλογα με παιδιά και εισόδημα [Πίνακας]
Προκαταβολή του νέου επιδόματος τεκνών ως το τέλος...
Μαρτίου του 2018 με βάση τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 και δήλωσαν το 2017, θα λάβουν σε πρώτη φάση οι οικογένειες που έχουν 1, 2, 3 ή και περισσότερα παιδιά.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελευθέρου Τύπου», μόλις υποβάλουν τις δηλώσεις του 2018 με τα εισοδήματα του 2017, θα γίνει συμψηφισμός στα ποσά που έλαβαν για το πρώτο δίμηνο του 2018 και είτε θα επιστρέψουν είτε θα λάβουν την ανάλογη διαφορά επιδόματος, ανάλογα με το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Η πληρωμή του επιδόματος από τρίμηνη γίνεται δίμηνη ενώ η κυβέρνηση είχε αρχικά πει ότι θα καταβάλλονται ανά μήνα. Παράλληλα τα εισοδηματικά όρια είναι αυστηρότερα και αποκλείονται κατά κύριο λόγο, ή παίρνουν μικρότερα ποσά, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

Οι βασικές προϋποθέσεις και οι…παγίδες
Η απόφαση για τις προϋποθέσεις, τους δικαιούχους και τη διαδικασία πληρωμής βγήκε χθες. Υπογράφεται από την αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη και προβλέπει στα κύρια σημεία τα εξής:

1 Για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και ακολούθως του εντύπου Α21 στον ΟΓΑ.

2 Οι αιτούντες/υπόχρεοι να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

3 Τα τέκνα τους να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα.

4 Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι όσοι υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση Α21, εφόσον πληρούν και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.

5 Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

* Τα άγαμα παιδιά, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση.

* Τα τέκνα που άνω των 18 ετών εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή TEI ή σε αναγνωρισμένα κολέγια ή σε ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ. Τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

6 Εξαρτώμενα θεωρούνται επίσης:

* τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του ενός ή και των δύο συζύγων, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος ή η σύζυγός του έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των τέκνων. Προκειμένου δε για ενήλικα τέκνα, εφόσον έχουν την κύρια ή αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους,

* τα τέκνα άγαμου πατέρα, εφόσον ο αιτών/υπόχρεος άγαμος πατέρας τα έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφική πράξη ή με δικαστική απόφαση και έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση,
* τα τέκνα συζύγων σε διάσταση, εφόσον ο αιτών γονέας έχει με δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό την επιμέλεια των τέκνων.

7 Το επίδομα παιδιού καταβάλλεται στους δικαιούχους κάθε έτους ανά δίμηνο, από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και εντός είκοσι πέντε (25) ημερών.

8 Το ποσό του επιδόματος υπολογίζεται βάσει των στοιχείων της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

9 Ειδικά για το έτος 2018, στους δικαιούχους που έλαβαν το έτος 2017 το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, δύναται να χορηγείται προκαταβολή, του πρώτου διμήνου έτους 2018, ακόμη και αν δεν υποβάλουν αίτηση/υπεύθυνη δήλωση Α21.

10 Το ποσό της προκαταβολής έτους 2018 είναι ίσο με αυτό που θα ελάμβανε ο δικαιούχος με βάση τα νέα εισοδηματικά όρια.

11 Ο δικαιούχος οφείλει, εφόσον κληθεί από τον ΟΓΑ, είτε να αποστείλει ή να καταθέσει τα δικαιολογητικά για τα οποία έχει ήδη συμπληρώσει τα αντίστοιχα πεδία του εντύπου Α21. Σε αυτά περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης, σπουδών, ιατρική γνωμάτευση αναπηρίας (ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ), ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, για ομογενή αλλοδαπό, άδεια διαμονής.

12 Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται αν περιέλθουν στον ΟΓΑ στοιχεία από τα οποία προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι το επίδομα χορηγήθηκε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Επίσης αναστέλλεται αν ο δικαιούχος ή εξαρτώμενο τέκνο απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα για χρόνο πλέον του τριμήνου, καθώς και όταν το εξαρτώμενο τέκνο περιθάλπεται σε Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας δωρεάν ή με δαπάνη του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού.το διαβάσαμε ΕΔΩ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια